ရုံးတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်

ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကျုံးဝင်မှုနယ်ပယ်အတိုင်းအတာ

Grand Royal Group international (GRGI) သည် စီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တရားမျှတမှု၊ တာဝန်ယူမှု-တာဝန်ခံမှု၊ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု နှင့် တစ်စုံတစ်ယောက် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့တွင် အမြင့်မားဆုံးသော စံချိန်စံညွှန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဤမူဝါဒသည် GRGI တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော (သို့မဟုတ်) GRGI နှင့် လုပ်ငန်းဆောက်ရွက်လျက်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအနေဖြင့် ယုံကြည်မှု၊ ကာကွယ်မှုအပြည့်တို့ဖြင့် အဖွဲ့အစည်း၏မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိုရှိသော ၎င်းတို့သိရှိထားသည့် မမှန်မကန်ပြုလုပ်ခြင်းများ/လိမ်လည်ခြင်းများကို အဆင်ပြေစွာ တိုင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 

မမှန်မကန်ပြုလုပ်ခြင်း/လိမ်လည်ခြင်းတွင် ပါဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ

 •  မမှန်မကန်ပြုလုပ်ခြင်း/လိမ်လည်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုကို စကားလုံးများဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ နေထိုင်ပြုမူခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မှားယွင်းသော စွပ်စွဲချက်များဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ထုတ်ဖော်ပြောကြား ရမည့်အရာများကို ကွယ်ဝှက်ထိန်ချန်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း မှားယွင်းစွာ တင်ပြခြင်း
 • တရားနည်းလမ်းမကျသော (သို့မဟုတ်) ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရန်လိုသော တရားမဝင်လုပ်ဆောင်ချက်များ/ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းများ (သို့မဟုတ်) အများပြည်သူ၏ကျန်းမာရေး (နှင့်/သို့မဟုတ်) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ရှိစေသည်အထိ ထိခိုက်စေခြင်း
 • လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံမှ ငွေကြေး(သို့မဟုတ်) အခြားအကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာရရှိရန် (သို့မဟုတ်) ပြုလုပ်ရမည့်တာဝန်ကိုရှောင်လွှဲရန် ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ မသိပဲနှင့်ဖြစ်စေ လှည့်စားခြင်း (သို့မဟုတ်) လှည့်စားရန်ကြိုးစားခြင်း ၊ အလွဲတင်ပြခြင်း
 • ကုမ္ပဏီပိုင် ရံပုံငွေများ၊ အစုရှယ်ယာငွေများ၊ ပစ္စည်းများကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း
 • ငွေကြေး အစီအရင်ခံစာများနှင့် နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာများတွင် မှားယွင်းစွာ တင်ပြမှုခြင်း
 • ကုမ္ပဏီ၏ လက်ဆောင်ပေးခြင်း မူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကန်ထရိုက်တာများ၊ ရောင်းချသူများ၊ ပြိုင်ဖက်များ၊ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ (သိုမဟုတ်) ကုမ္ပဏီသို့ ပစ္စည်းများကို (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနေသူများ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တန်ဖိုးရှိသော မည်သည့်ပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာကိုမဆို လက်ခံရယူခြင်း (သို့မဟုတ်) တောင်းခံခြင်း များပြုလုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မသင့်လျော်သောနည်းလမ်းများဖြင့် လွှမ်းမိုးစေခြင်

 

ရုံးတွင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတိုင်ကြားသူကို ကာကွယ်ပေးခြင်း

GRGI ၏ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မှားယွင်းသော (သို့မဟုတ်) မရိုးသားသော လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပွားနေသည်ဟူသော ယုံကြည်ချက်ဖြင့်တိုင်ကြားသော ရုံးတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူကို လက်တုန့်ပြန်ခြင်းမျိုး ပြုလုပ်၍ မရနိုင်ပါ။

ဤစာပိုဒ်အရ ရုံးတွင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတိုင်ကြားသူဆိုသည်မှာ မမှန်မကန်ပြုလုပ်ခြင်း/လိမ်လည်ခြင်း ဖြစ်ပွားနေသည် (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းရှိသည်မှာ မှန်ကန်သည်ဟု သိရှိထားပြီး စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် တိုင်ကြားချက်များကိုပြုလုပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သောအုပ်စုဖြစ်ပါသည်။

လက်တုန့်ပြန်ခြင်းအတွက် တိုင်ကြားချက်ရရှိပါက စာရင်းစစ်ဌာနမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို စတင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ရုံးတွင်းထုတ်ဖော်တိုင်ကြားသူ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ကာကွယ်ပေးရန်နှင့် မျှတစွာစစ်ဆေးပေးရန် ကြားကာလတွင် သက်သာခွင့်များရရှိအောင် စာရင်းစစ်ကော်မတီဥက္ကဌ၏ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ၍ ခွင့်ပြုချက်အရ ဆောင်ရွက်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

တိုင်ကြားနိုင်သော လမ်းကြောင်းများ

ဒါရိုက်တာများအနေဖြင့် မမှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို သတိပြုမိပြီး ပက်သက်ဆက်နွယ်မှုများရှိနေပါက စာရင်းစစ်ကော်မတီ ဥက္ကဌထံသို့ တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မမှန်ကန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို သတိပြုမိပြီး ပက်သက်ဆက်နွယ်မှုများရှိနေပါက ၎င်းတို့၏ အထက်အရာရှိကို တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း၎င်းတို့အနေဖြင့် ရုံးတွင်းစာရင်းစစ်ခေါင်းဆောင်နှင့် စာရင်းစစ်ကော်မတီ ဥက္ကဌထံ သို့တိုက်ရိုက်တိုင်ကြား ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ whistleblowing@grandroyal-group.com သို့လည်း ပေးပို့တိုင်ကြားနိုင်သည်။

 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စွပ်စွဲချက်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုကိုရရှိလျှင် စာရင်းစစ်ကော်မတီဥက္ကဌသည် ထိုအချက်အလက်များကို ဦးစွာဆန်းစစ်လေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်လျှင်တိုင်ကြားသူကိုလည်း မေးမြန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် အခြေအနေများအရ တရားဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် ပေးသင့်၊ မပေးသင့်ကို ဆုံးဖြတ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ပေးပြီးပါက သင့်လျော်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

မူဝါဒကို လွဲမှားစွာ အသုံးချခြင်း

ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သော စွပ်စွဲတိုင်ကြားချက်များ (သို့မဟုတ်) တိုင်ကြားရန်အချက်အလက်များ မှားယွင်းနေမှန်း သိလျက်နှင့် လိမ်ညာ၍ ပြုလုပ်သော စွပ်စွဲတိုင်ကြားမှုများကို ကုမ္ပဏီမှ လုံးဝလက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ လိမ်ညာ၍ စွပ်စွဲတိုင်ကြားမှုများကို ပြုလုပ်သည်ဟု သိသာထင်ရှားပါက ထိုသူူများသည် MDC ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများ၊ ကုမ္ပဏီစည်းကမ်းများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် ဖြင့် ကောင်းစေလိုသောယုံာကြည်ချက်ဖြင့် တိုင်ကြားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိသာထင်ရှားပါသူများအတွက် အထက်ပါ အရေးယူမှုမျိုး ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

 

အကြံဉာဏ်ရယူရန်

ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဤမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသော အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက (တရားဝင်တင် ပြချက်မျိုး ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပဲ) ၎င်းတို့၏ အထက်အရာရှိ၊ ရုံးတွင်းစာရင်းစစ်ခေါင်းဆောင် (သို့မဟုတ်) စာရင်းစစ်ကော်မတီ ဥက္ကဌထံသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

သံသယရှိဖွယ် မှားယွင်းသော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသောပက်သက်ဆက်နွယ်မှုများ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတိုင်ကြားမှုများအတွက် Grand Royal Group International (GRGI) ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း/ကျင့်ထုံးဥပဒေကိစ္စရပ် – ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမှတိုင်ကြားမှု

တိုင်ကြားမှုကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်

 • ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် သံသယရှိဖွယ် မှားယွင်းသော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျင်း၍ ၎င်းတို့၏ ပက်သက်ဆက်နွယ်မှုများကို ၎င်းတို့၏ အထက်အရာရှိထံသို့ တိုင်ကြားရန် ကုမ္ပဏီမှ အားပေးပါသည်။ ထိုအထက်အရာရှိသည်လည်း ယင်းကိစ္စရပ်ကို ရုံးတွင်းစာရင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ထံသို့ အမြန်ဆုံးတင်ပြပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအထက်အရာရှိအနေဖြင့် ရုံးတွင်းစာရင်းစစ်ခေါင်းဆောင်သည် တိုင်ကြားမှုနှင့်
  အကျိုးစီးပွား ဝိရောဓိဖြစ်နေသည် (သို့မဟုတ်) ဖြစ်နေဖွယ်ရှိသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆပါက ယင်းကိစ္စရပ်ကို စာရင်းစစ်ကော်မတီ ဥက္ကဌထံသို့ တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
 • အကယ်၍ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် သံသယရှိဖွယ် မှားယွင်းသော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျင်း၍ ၎င်းတို့၏ ပက်သက်ဆက်နွယ်မှုများကို ၎င်းတို့၏ အထက်အရာရှိထံသို့ တိုင်ကြားခြင်းမပြုလိုလျှင် ယင်းကိစ္စရပ်ကိုရူံးတွင်းစာရင်းစစ်ခေါင်းဆောင် (သို့မဟုတ်) စာရင်းစစ်ကော်မတီ ဥက္ကဌထံသို့ တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
 • ရူံးတွင်းစာရင်းစစ်ခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် တိုင်ကြားမှုတင်ပြချက် ကိစ္စရပ်များကို စာရင်းစစ်ကော်မတီ ဥက္ကဌထံသို့ အမြန်ဆုံးတင်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • စာရင်းစစ်ကော်မတီ ဥက္ကဌအနေဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတိုင်ကြားထားသော အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်လျှင် ထိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတိုင်ကြားသူ(များ)ကို လူတွေ့မေးမြန်းခြင် းများပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရသော်လည်းကောင်း၊ အခြား စာရင်းစစ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍သော်လည်းကောင်း ထိုတိုင်ကြားမှုအခြေအနေအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အမိန့်စာထုတ်သင့်၊ မထုတ်သင့်ဆုံးဖြတ်၍ အမိန့်စာထုတ်သင့်သည်ဆိုပါကသင့်လျော်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြုပြင်တည့်မတ်ပေးရန် ကိစ္စရပ်များရှိလျှင်လည်းလိုအပ်သလို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Whistleblowing Policy Summary English Version

Whistleblowing Policy

Introduction
Myanmar Distillery Company Limited (“MDC”) encourages all employees to report any well-founded suspicious wrongdoings as soon as practically possible. Suspected wrongdoings within MDC will be taken seriously and employees will not be victimized or subject to any detriment if he/she raises legitimate concerns in good faith.

The purpose of this policy is to encourage the reporting in good faith of suspected wrongdoing by establishing clearly defined processes through which such reports nay be made with confidence that persons making such reports will be treated fairly and, to the extent possible. protected from reprisal.

It should be noted however that persons who tile reports or provide evidence which they know to be false. or without a reasonable belief in the truth and accuracy. of such information, will not be protected by this policy and may be subject to administrative and/or disciplinary action including termination of employment or other contract, as the case may be.

 

Scope of the Policy

The Whistleblowing Policy (“Policy”) applies to all MDC directors (“Directors”), Executive officers and employees (“Employees”).

1. Purpose

1.1 The Policy provides a procedure to ensure that concerns about suspected wrongdoings within MDC (`Whistleblowing”) are raised and handled timely and appropriately. It applies to Directors and Employees identified in MDC’s regulations which currently consist of Permanent Employees. Contracted Employees and daily wage employees.

1.2 Employees are encouraged to report genuine concerns which they may have about suspected wrongdoings in accordance with the Policy. in the knowledge that their concerns will be taken seriously and investigated as deemed appropriate. MDC will support them. provided that that they raise genuine concerns in good faith, even if they turn out to be mistaken. Reasonable measures shall be taken to protect Directors and Employees from detriment, retribution or harassment from doing so.

 

2. Definition of Whistleblowing

Whistleblowing is the disclosure of information relating to wrongdoings or dangers at work. This includes criminal activities and other unlawful conduct, failure to comply with regulatory requirements. financial irregularities and actions that are dangerous to the health and safety of people or to the environment. For example. insider dealing, bribery, forgery and misuse of confidential records and proprietary information would constitute wrongdoing.

 

3. When to apply the Policy

Directors and Employees shall mixed in accordance with the Policy if they have a genuine concern about past. current or future wrongdoings or dangers. It may not always be clear whether the conduct which concerns Employees amounts to wrongdoing and Employees will need to form their own judgment. MDC encourages Employees to report their concerns when in doubt.

 

4. How to report a concern

4.1 If Directors have concerns. they should consider to consult the Chairman of the Audit Committee (“Audit Committee Chairman”).

4.2 If Employees have concerns. they should consider the process set out below and report them through the recommended channels) in writing with their name and COMM details.

4.3 Employees are encouraged to report their concerns to their supervisor. who is in turn is responsible for promptly informing Head Internal Audit. However, if the supervisor is of the view that the Head Internal Audit is. or may be. in a conflict of interest position. he/she may inform the Audit Committee Chairman. instead of the I lead Internal Audit. about his/her concerns. In any event. the supervisor must not stan any investigation

4.4 If Employees prefer not to disclose the matter to their supervisor, they may report to the Head Internal Audit or Audit Committee Chairman.

4.5 The Head Internal Audit shall promptly refer the Whistleblowing Reports to the Audit Committee Chairman.

4.6 The Audit Committee Chairman will review the information disclosed, interview the Whistle-Blower(s) when required and. either exercising his own discretion or in consultation with the other Audit Committee members, determine whether the circumstances warrant an investigation and if so. the appropriate investigative process to be employed and corrective actions (irony) to take.

4.7 Any Directors and Employees mho Inn e any personal interest in the matter are obligated to declare it upon raising the concerns.

4.8 The Head Internal Audit will retain all documents related to Whistleblowing Reports in a sale. secure and proper manner.

 

5. Confidentiality

MDC encourages Employees to raise any genuine concerns openly under the Policy. However. MDC will not respond to disclosures made anonymously, since it will make proper investigation difficult or even impossible and may lead to groundless accusations. If Employees would like to raise concerns confidentially, MDC will take reasonable steps to keep Employees’ identity secret. Disclosure of Employees’ identity may, however, become unavoidable in the case of an investigation by government officials or court proceedings.

 

6. How MDC will handle the matter

6.1 Once Director(s) have reported their concern under the clause 4.1. the Audit Committee Chairman will consider and lake necessary action.

6.2 Once Employee(s) have reported their concern. the matter will be assessed to determine the proper action to be taken. which might include internal investigation or a referral for external investigation. Employees will he informed about who is responsible for handling the matter. how the person can he contacted and whether any further assistance may be needed from Employees. Employees may, for example. be required to attend additional meetings in order to provide further information.

6.3 MDC may. where confidentiality allows. provide Employees feedback, including the progress of the investigation and likely timescale. but MDC is not obliged to do so. Nonetheless. confidentiality may hinder MDC from providing Employees with details of the investigation or disciplinary punishment which may result from the whistleblowing action. Employees must treat any information given to them about the investigation as entirely confidential.

6.4 If it is considered more appropriate to deal with concerns of Employees as a grievance matter as stated in the “Employee Handbook of MDC”. Employees will be informed accordingly. In this case. Employees’ concerns will be further submitted through the responsible departments or divisions or offices.

 

7. Warning on misuse of the Policy and protection to the whistle-blower

7.1 Any complaint which is later found false. or made in bad faith. with malicious intent. in a careless manner. or for personal benefit is considered a serious violation. Such action is considered gross misconduct and will lead to disciplinary action described in the “Employee handbook of MDC.

7.2 MDC will not tolerate harassment or victimization of Employees raising a genuine concern under the Policy and any person involved in either threatening or retaliation against a whistle-blower will be subject to disciplinary action(s). Employees who are harassed or victimized in any way are advised to report the matter to the person responsible for the investigation so that appropriate action may be taken.

7.3 A whistle-blower or any person who participated or intends to participate in an investigation arising from a Whistleblowing Report, who believes that he is subject to harassment/victimisation and that the Whistleblowing Report is a contributing factor to the harassment/victimisation may complain to the head Internal Audit (who shall refer the matter to the Audit Committee Chairman) or the Audit Committee Chairman. The Audit Committee Chairman shall review the matter and determine the actions to be taken.

 

8. External reporting mechanism

The objective of this Policy is to establish an internal mechanism for reporting and conducting an investigation and correcting any suspicious wrongdoings within MDC’s workplaces.

Whistleblowing concerns usually relate to the conduct of Employees. However. they sometimes involve actions committed by a third party. such as a customer, supplier or service provider to MDC. Employees are strongly advised to first internally raise any concern in good faith to one of the designated persons described in clauses 4.3 and/or 4.4. After raising their concerns. if Employee still reasonably believes that the third party is legally responsible. he/she may raise the concern in good faith with the relevant governing authorities. Unless required by law. Employees are advised to raise concerns internally in good faith. II’ in doubt. Employees should contact one of the designated persons designated in clauses 4.3 and or 4.4 for guidance in the first instance.

Please note that it is inappropriate for Employees to go to the media with a concern about suspected wrongdoings.

 

9. Seeking advice

Employees may discuss any matters regarding the Policy (without being required to make a formal report) with any of designated persons named in clauses 4.3 and/or 4.4.

The implementation of the Policy reinforces relevant guidelines and policies and is effective 1 July 2018.

Procedure on the Whistleblowing of Concerns about Suspected Wrongdoing with Grand Royal Group (GRG) — Case: Report by Employee

How to handle the matter

• Employees are encouraged to report their concerns to their supervisor, who is in turn is responsible for promptly informing Head Internal Audit However, if the supervisor is of the view that the Head Internal Audit is, or may be, in a conflict of interest position, he/she may inform the Audit Committee Chairman, instead of the Head Internal Audit, about his/her concerns.

• If Employees prefer not to disclose the matter to their supervisor, they may report to the Head Internal Audit or Audit Committee Chairman.

• The Head Internal Audit shall promptly refer the Whistleblowing Reports to the Audit Committee Chairman.

• The Audit Committee Chairman will review the information disclosed, interview the Whistle-Blower(s) when required and, either exercising his own discretion or in consultation with the other Audit Committee members, determine whether the circumstances warrant an investigation and if so, the appropriate investigative process to be employed and corrective actions (if any) to take.